займ на карту быстро

Regulamin zawodów

XI Akademickich Mistrzostw Polski

na Celność Lądowania

 Aeroklub Ziemi Lubuskiej, 9-11 czerwca 2017 r.


Informacje ogólne

 

 1. Organizatorem zawodów jest Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Wrocławskiej.
 2. Zawody będą odbywały się na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
 3. W Mistrzostwach mogą brać udział osoby posiadające status studenta, które ukończyły co najmniej podstawowe szkolenie szybowcowe (każdy zawodnik jest zobowiązany mieć przy sobie dokumenty potwierdzające status studenta i poziom wyszkolenia).
 4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
  • Przesłanie do dnia 26.05.2017r. formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie akl.pwr.edu.pl.
  • Wpłata opłaty startowej do dnia 26.05.2017r. w kwocie 756,00 zł na konto organizatora:

                      Politechnika Wrocławska

                      Wybrzeże Wyspiańskiego 27

                      50-370 Wrocław

                      Kredyt Bank SA

                      Nr konta: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

                      Tytuł przelewu: 91KS/0004/17; 0000646; AMPnCL imię i nazwisko zawodnika

 • Przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu do dnia 26.05.2017r. na adres: junik.michal@gmail.com.
 1. Wpłacenie opłaty startowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Faktury wystawiane są tylko i wyłącznie na podmiot dokonujący wpłaty.
 3. W przypadku niezależnych od organizatorów sytuacji, które uniemożliwią rozegranie zawodów (np. pogoda uniemożliwiająca bezpiecznie loty) koszty poniesione przez zawodników nie będą zwracane.
 4. Za określoną przez organizatora kwotę zawodnik otrzymuje:
  • Nocleg we Wrocławiu.
  • Przyjęcie powitalne na statku wraz z kolacją.
  • Przejazd z Wrocławia na teren Aeroklubu Ziemi Lubuskiej oraz prowiant na drogę.
  • Możliwość uczestnictwa w zawodach.
  • Nocleg oraz wyżywienie na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
  • Przejazd z terenu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej do Wrocławia.
 5. W przypadku czynników uniemożliwiających latanie w jednym z dni zawodów, liczyć się będą wyniki z pozostałych dni lotnych.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadku powstałego nie z winy organizatora.
 7. Lista uczestników jest zamykana w dniu 26.05.2017r.
 8. W przypadku niestawienia się zawodnika w miejscu rejestracji w dniu 09.06.2017 r. zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, a opłata startowa nie zostanie zwrócona.
 9. Za szkody spowodowane przez zawodnika odpowiada zawodnik.
 10. Od chwili rejestracji zawodnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek koordynatorów, dotyczących realizacji programu zawodów oraz zasad bezpieczeństwa. W przypadku rażącego naruszenia przez zawodnika regulaminu oraz w przypadku, kiedy jego zachowanie dezorganizuje przebieg zawodów, koordynator ma prawo w trybie natychmiastowym wydalić zawodnika z imprezy. W takim przypadku zawodnikowi nie przysługują żadne roszczenia względem organizatora,
  a koszty wynikłe z tytułu wydalenia z imprezy obciążają tego zawodnika.
 11. Wszyscy zawodnicy akceptując regulamin zawodów potwierdzają tym samym, że są zdrowi i nie posiadają przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 12. Organizator nie odpowiada za bagaż zawodnika skradziony, zniszczony lub zagubiony w trakcie trwania zawodów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu zawodów do dnia 02.06.2017r., jednak jeśli takowa zmiana nastąpi zawodnik zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną.
 14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zasady rozgrywki i punktacja

 

 1. Zawodników obowiązują przepisy prawa lotniczego oraz uczestnictwo w odprawie przed lotami każdego dnia zawodów. Nieobecność na odprawie przedlotowej wyklucza zawodnika ze startów w tym dniu lotnym.
 2. Każdy lot wykonywany jest w towarzystwie instruktora – pilota bezpieczeństwa.
 3. Zawodników obowiązują ogólne zasady koleżeństwa na stracie (np. pomoc przy ściąganiu szybowca do wykonania lotu przez kolejnego zawodnika).
 4. Zawody rozegrane zostaną na dwóch szybowcach typu „Puchacz”.
 5. Starty odbywać się będą za wyciągarką.
 6. Kierunek startów i miejsce lądowania zostaną ustalone po oblocie pogody w danym dniu lotnym.
 7. Wynik uzyskany w danym locie to odległość pomiędzy osią kół podwozia i środkiem liny, na końcach której stać będą czerwone chorągiewki, mierzona po skończeniu dobiegu.
 8. Lądowanie należy wykonać w osi wyłożonych znaków za dolnym ogranicznikiem.
 9. Zmiana kierunku dobiegu poprzez położenie skrzydła na ziemię, „przycieranie” płozą przy dobiegu i lądowanie przed dolnym ogranicznikiem są niedopuszczalne. Po wystąpieniu któregokolwiek z tych elementów za wynik uznaje się najgorszy rezultat uzyskany przez zawodników w danym dniu z doliczoną karą 20 m.
 10. W przypadku ingerencji instruktora w fazę lądowania (ze względu na bezpieczeństwo), zawodnik nie ma prawa do powtórzenia lotu. Za wynik uznaje się najgorszy rezultat uzyskany przez zawodników w danym dniu z doliczoną karą 20 m.
 11. Zawody będą rozgrywane w 3 konkurencjach.
 12. W każdej konkurencji zawodnikom z 3 najlepszymi wynikami przyznawane są nagrody.
 13. Kolejność startów będzie losowana przez uczestników.
 14. W kwestiach spornych decydować będą sędziowie.

 

Przebieg konkurencji:

 Celność lądowania (konkurencja główna)

 

 1. Konkurencja składa się z 3 etapów.
 2. W każdym etapie o miejscu zajmowanym przez zawodnika decydują wyniki z tego etapu.
 3. Przejście do kolejnego etapu jest zależne od miejsca zdobytego w poprzednim.
 4. W pierwszym etapie każdy zawodnik wykonuje dwa loty.
 5. Do drugiego etapu przechodzi 8 najwyżej sklasyfikowanych zawodników z etapu pierwszego. Każdy z nich wykonuje w nim po jednym locie.
 6. Do trzeciego etapu przechodzi 4 najwyżej sklasyfikowanych zawodników z etapu drugiego. Każdy z nich wykonuje w nim dwa loty.
 7. Najniższy wynik jest zwycięski.

 

Klasyfikacja drużynowa

 

 1. Drużynę stanowią co najmniej 3 osoby reprezentujące ten sam klub, uczelnię, wydział itp.
 2. Przynależność do danej drużyny zawodnicy określają w formularzu zapisowym.
 3. Wynik danej drużyny to średnia arytmetyczna wyników uzyskanych w pierwszym etapie konkurencji głównej przez wszystkich jej członków.
 4. Najniższy wynik jest zwycięski.

 

Poprawność startu i lądowania

 

 1. Poprawność startu oraz lądowania (osobno) będzie oceniania w skali
  0-10.
 2. Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników uzyskanych w pierwszym etapie konkurencji głównej.
 3. Oceniana będzie poprawność startu zgodnie z zasadami techniki pilotażu (np. „wyrwanie” startu traktowane jest jako błąd).
 4. Oceniana będzie poprawność lądowania zgodnie z techniką pilotażu
  (np. „kangur”, „twarde” lądowanie traktowane jest jako błąd). Przyziemienie szybowca ma następować za dolnym ogranicznikiem, w przypadku lądowania przed ogranicznikiem próba nie będzie się liczyć do klasyfikacji tej konkurencji.
 5. Najwyższy wynik jest zwycięski.